Thứ Ba, 4 tháng 7, 2017

Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường nước lưu vực Sông Ba : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 60 85 02

Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường nước lưu vực Sông Ba
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38288

Title: Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường nước lưu vực Sông Ba : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 60 85 02
Authors: Nguyễn, Thị Thảo Hương , người hướng dẫn
Trịnh, Thị Phượng
Keywords: Khoa học môi trường
Môi trường nước
Lưu vực Sông Ba
Bảo vệ môi trường
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHKHTN
Abstract: 85 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Khoa học môi trường -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Hệ thống hóa cơ sở lý luận về ô nhiễm môi trường nước. Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội lưu vực sông Ba. Đánh giá hiện trạng và diễn biến môi trường nước lưu vực sông Ba dưới tác động của phát triển kinh tế, xã hội. Xác định được nguyên nhân và (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38288
Appears in Collections:HUS - Master Theses

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét