Chủ Nhật, 2 tháng 7, 2017

Étude des erreurs en traduction du français en vietnamien (Le cas des étudiants des départements de français au Vietnam) =Nghiên cứu lỗi trong dịch thuật Pháp - Việt (trường hợp sinh viên các khoa tiếng Pháp tại Việt Nam). Luận án TS. Ngôn ngữ và văn hoá

Étude des erreurs en traduction du français en vietnamien (Le cas des étudiants des départements de français au Vietnam) =Nghiên cứu lỗi trong dịch thuật Pháp - Việt (trường hợp sinh viên các khoa tiếng Pháp tại Việt Nam). Luận án TS. Ngôn ngữ và văn hoá
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39815

Title: Étude des erreurs en traduction du français en vietnamien (Le cas des étudiants des départements de français au Vietnam) =Nghiên cứu lỗi trong dịch thuật Pháp - Việt (trường hợp sinh viên các khoa tiếng Pháp tại Việt Nam). Luận án TS. Ngôn ngữ và văn hoá
Authors: Đinh, Hồng Vân, supervisor
Trịnh, Đức Thái, supervisor
Đỗ, Lan Anh
Issue Date: 2016
Publisher: College of Foreign Languages
Abstract: 164 tr. + CD-ROM+Tóm tắt
Luận án TS. Ngôn ngữ Pháp: 60 22 02 03 -- Trường Đại học ngoại ngữ .Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39815
Appears in Collections:ULIS - Dissertations

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét