Thứ Ba, 4 tháng 7, 2017

Nghiên cứu đánh giá khả năng xuất hiện sương muối phục vụ phát triển cây cà phê chè ở 2 Tỉnh Sơn La và Điện Biên : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 60 85 15

Nghiên cứu đánh giá khả năng xuất hiện sương muối phục vụ phát triển cây cà phê chè ở 2 Tỉnh Sơn La và Điện Biên
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37471


Title: Nghiên cứu đánh giá khả năng xuất hiện sương muối phục vụ phát triển cây cà phê chè ở 2 Tỉnh Sơn La và Điện Biên : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 60 85 15
Authors: Dương, Văn Khảm , người hướng dẫn
Nguyễn, Hồng Sơn
Keywords: Độ ẩm không khí
Sương muối
Bảo vệ môi trường
Cây cà phê
Nhiệt độ
Điện Biên
Sơn La
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKHTN
Abstract: 116 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Sử dụng và bảo vệ tài nguyên môi trường -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Thu thập và xử lý số liệu khí tượng, thực trạng sản xuất cây cà phê chè ở 2 tỉnh Sơn La, Điện Biên. Thu thập số liệu bản đồ nền, ảnh vệ tinh phục vụ toán tính toán nhiệt độ bề mặt, đổ ẩm không khí hỗ trợ xây dựng bản đồ chuyên đề sương muối. Tổng quan tình (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37471
Appears in Collections:HUS - Master Theses

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét