Chủ Nhật, 9 tháng 7, 2017

Về việc phân định biên giới biển Việt Nam - CămPuChia

Về việc phân định biên giới biển Việt Nam - CămPuChia
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50608

            Biên giới Việt Nam-Campuchia bắt đầu được hình thành từ thế kỷ 17-18, dưới thời các chúa Nguyễn ở Đàng Trong (Cochinchine) của nước Đại Việt: ban đầu bao quanh xứ Sài Gòn-Đồng Nai vào thế kỷ 17, đến thế 18 thêm đường bao quanh xứ Hà Tiên ven bờ vịnh Thái Lan tới tận Vũng Thơm (Sihanoukville), Cần Vọt (Kampot). Sang cuối thế kỷ 18 quá trình Nam tiến của người Việt kết thúc, và tới đầu thế kỷ 19 thời nhà Nguyễn, đường biên giới này đã được nối liền và định hình rõ gồm chủ yếu biên giới giữa trấn Gia Định (1802-1808) hay Gia Định Thành (1808-1832), sau là Nam Kỳ Lục tỉnh (Basse Cochinchine) (1832-1867) của nước Đại Nam (Việt Nam) với Vương quốc Cao Miên.
            Tuy nhiên, biên giới này không ổn định, (đặc biệt là giai đoạn 1835-1840, phần lớn Cao Miên bị sáp nhập vào Đại Nam thành Trấn Tây Thành (với cơ chế hành chính gần giống như Gia Định Thành)). Từ giữa thế kỷ 19 (1841-1867), đến khi thực dân Pháp chiếm đóng Nam kỳ (1862-1867) và áp đặt chế độ bảo hộ ở Cao Miên (1863), đường biên giới này khá ổn định, và được công nhận quốc tế bởi hòa ước 3 bên Đại Nam-Cao Miên-Xiêm La (1845)[18][19].
           Trong thời kỳ thực dân Pháp đô hộ Nam Kỳ, Cao Miên và sau là toàn cõi Đông Dương, biên giới Việt Nam-Campuchia chỉ mang tính chất là đường ranh giới hành chính giữa các xứ Việt Nam thuộc Pháp với xứ Campuchia thuộc Pháp đều nằm trong Liên bang Đông Dương (1887-1954), bao gồm hai phần: Đoạn biên giới giữa Nam Kỳ thuộc Pháp (CochinChina Française) và Campuchia được hoạch định bởi thỏa ước Pháp-Campuchia năm 1873, đã được phân giới cắm mốc nhưng đến nay còn rất ít dấu tích trên thực địa. Đoạn biên giới giữa hai xứ bảo hộ của Pháp là Trung Kỳ (Annam) và Campuchia không có văn bản phân định đường biên giới, chỉ có nghị định xác định ranh giới với các tỉnh Trung Kỳ, chưa được phân giới cắm mốc. Hai phần biên giới trên đã được chính quyền Pháp thể hiện trên 26 mảnh bản đồ Bonne tỷ lệ 1/100.000 do Sở Địa dư Liên bang Đông Dương xuất bản.                    Đường biên giới pháp lý giữa hai nước Việt Nam và Campuchia hiện nay, trên cơ sở kế tục đường biên giới do Pháp để lại sau khi chiến tranh Đông Dương kết thúc, cũng chính đường ranh giới (bản đồ Bonne) khá ổn định giữa các xứ Nam Kỳ, Trung Kỳ và Campuchia nằm trong Liên bang Đông Dương thuộc Pháp thời kỳ đầu và giữa thế kỷ 20 (1914-1945 và 1945-1954)......
                 Nửa đầu thế kỷ 17 vùng đất Prey Nokor (Sài Gòn ngày nay) trở thành nhượng địa của Việt Nam sau cuộc hôn nhân hoàng gia Việt-Miên. Biên giới Việt-Miên bắt đầu hình thành.


Title: Về việc phân định biên giới biển Việt Nam - CămPuChia : Luận án TS. Luật
Authors: Lê, Quý Quỳnh, Người hướng dẫn
Phạm, Thị Hồng Phượng
Keywords: Biên giới
Biên giới biển
Cămpuchia
Luật biển
Luật Quốc tế
Lãnh thổ
Phân định biên giới
Việt Nam
Issue Date: 2005
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 104 tr. + Đĩa mềm; Tóm tắt
Nghiên cứu một cách khái quát việc phân định các vùng biển theo công ước luật biển năm 1982. Nghiên cứu khái niệm phân định biển và nguyên tắc công bằng trong phân định biển. Đồng thời nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp cụ thể có tính khả thi n (...)
Electronic Resources
Luận án TS. Luật biển và quản lý biển -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50608
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét