Thứ Ba, 8 tháng 8, 2017

Các định lý giới hạn cho Martingale : Luận án TS. Toán học: 62 46 01 06

Các định lý giới hạn cho Martingale 
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39327
Title: Các định lý giới hạn cho Martingale : Luận án TS. Toán học: 62 46 01 06
Authors: Đặng, Hùng Thắng, người hướng dẫn
Tạ, Công Sơn
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHKHTN
Abstract: 120 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Lý thuyết xác suất và thống kê toán học -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39327
Appears in Collections:HUS - Dissertations

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét