Thứ Ba, 22 tháng 8, 2017

Sự tồn tại nghiệm của một hệ phản ứng các chất xúc tác - ức chế : Luận văn ThS. Toán học: 60 46 01

Sự tồn tại nghiệm của một hệ phản ứng các chất xúc tác - ức chế
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37928
Title: Sự tồn tại nghiệm của một hệ phản ứng các chất xúc tác - ức chế : Luận văn ThS. Toán học: 60 46 01
Authors: Lê, Huy Chuẩn, người hướng dẫn
Hoàng, Thế Tuấn
Keywords: Toán học;Giải tích;Chất xúc tác;Toán tử tuyến tính
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHKHTN
Abstract: 49 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Toán giải tích -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Giới thiệu khái quát về không gian các hàm nhận giá trị trong một không gian Banach, một số tính chất nội suy, và ngoại suy của không gian Banach. Tìm hiểu về không gian Sobolev, về toán tử tuyến tính, không gian liên hợp và toán tử liên hợp. Nghiên cứu to (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37928
Appears in Collections:HUS - Master Theses

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét