Thứ Năm, 14 tháng 9, 2017

Hệ thống phòng thủ Vauban ở Việt Nam trường hợp thành Hà Nội ( 1805 - 1897) : Luận văn ThS. Lịch sử: 60 22 54

Hệ thống phòng thủ Vauban ở Việt Nam trường hợp thành Hà Nội ( 1805 - 1897) : Luận văn ThS. Lịch sử: 60 22 54
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36127

Title: Hệ thống phòng thủ Vauban ở Việt Nam trường hợp thành Hà Nội ( 1805 - 1897) : Luận văn ThS. Lịch sử: 60 22 54
Authors: Nguyễn, Hải Kế, người hướng dẫn
Công, Phương Khương
Keywords: Hệ thống phòng thủ;Vauban;Lịch sử Việt Nam;Hà Nội;Nhà Nguyễn
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKHXH&NV
Abstract: Nghiên cứu quá trình phát triển của thành lũy Thăng Long và sự xuất hiện hệ thống phòng thủ Vauban ở Việt Nam cuối thế kỷ XVIII đầu thế kỷ XIX. Trình bày quá trình xây dựng, những bước phát triển và suy tàn của thành Hà Nội (1805-1897): quá trình xây dựng (...)
148 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Lịch sử Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36127
Appears in Collections:USSH - Master Theses

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét