Thứ Ba, 5 tháng 9, 2017

Mối quan hệ giữa hợp tác và đấu tranh trong hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam hiện nay : Luận án TS. Triết học: 62 22 80 05

Mối quan hệ giữa hợp tác và đấu tranh trong hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam hiện nay : Luận án TS. Triết học: 62 22 80 05
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35144

Title: Mối quan hệ giữa hợp tác và đấu tranh trong hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam hiện nay : Luận án TS. Triết học: 62 22 80 05
Authors: Nguyễn, Bá Dương , người hướng dẫn
Phạm, Xuân Thiên, 1972-
Keywords: Triết học;Kinh tế Việt Nam
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHKHXH&NV
Abstract: Luận án TS. Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Hội nhập kinh tế quốc tế
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35144
Appears in Collections:USSH - Dissertations

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét