Thứ Tư, 6 tháng 9, 2017

Phát triển ý thức quốc phòng cho cán bộ công chức trên địa bàn Hà Nội hiện nay

Phát triển ý thức quốc phòng cho cán bộ công chức trên địa bàn Hà Nội hiện nay
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58580
Title: Phát triển ý thức quốc phòng cho cán bộ công chức trên địa bàn Hà Nội hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Thanh
Keywords: Cán bộ công chức;Hà Nội;Ý thức quốc phòng
Issue Date: 2010
Publisher: H. : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Abstract: Trình bày những vấn đề lý luận: khái niệm, vai trò và đặc điểm phát triển ý thức quốc phòng của cán bộ công chức Hà Nội. Tìm hiểu thực trạng, nguyên nhân và những vấn đề đặt ra đối với việc phát ý thức quốc phòng của cán bộ công chức Hà Nội hiện nay. Xem xét những nhân tố tác động (như tình hình chính trị - quân sự thế giới, khu vực; sự biến đổi của tình hình kinh tế - xã hội trong nước) và quan điểm chỉ đạo phát triển ý thức quốc phòng của cán bộ công chức Hà Nội hiện nay. Đưa ra một số giải pháp cơ bản phát triển ý thức quốc phòng của cán bộ công chức Hà Nội hiện nay: bồi dưỡng truyền thống yêu nước, lòng tự tôn, tự hào dân tộc và giá trị văn hoá dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam; tăng cường giáo dục chính trị, đạo đức, ý thức pháp luật, trách nhiệm xã hội ...
Description: 108 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58580
Appears in Collections:USSH - Master Theses

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét