Thứ Tư, 4 tháng 10, 2017

A creating and developing of organization culture in the national committee for ethnic and minority affairs in Vietnam

A creating and developing of organization culture in the national committee for ethnic and minority affairs in Vietnam
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43875

Title: A creating and developing of organization culture in the national committee for ethnic and minority affairs in Vietnam
Authors: Ngo, Duc Thanh
Lars-Torsten Eriksson
Dinh, Viet Hoa
Luu, Thi Mai Huong
Keywords: Quản lí công;Văn hóa;Công tác dân tộc;Việt Nam;Dân tộc thiểu số
Issue Date: 2012
Publisher: Trung tâm Đào tạo và Giáo dục quốc tế
Citation: Trung tâm Đào tạo và Giáo dục quốc tế
Abstract: Electronic Resources
Luận văn ThS. Quản lí công -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43875
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét