Thứ Năm, 12 tháng 10, 2017

Nghiên cứu vi sinh vật sinh Methane ứng dụng cho sản xuất Biogas trong điều kiện môi trường nước lợ và nước mặn : Luận án TS. Sinh học: 62 42 01 07

Nghiên cứu vi sinh vật sinh Methane ứng dụng cho sản xuất Biogas trong điều kiện môi trường nước lợ và nước mặn
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39623
Title: Nghiên cứu vi sinh vật sinh Methane ứng dụng cho sản xuất Biogas trong điều kiện môi trường nước lợ và nước mặn : Luận án TS. Sinh học: 62 42 01 07
Authors: Nguyễn, Lân Dũng
Nguyễn, Thu Hoài
Keywords: Vi sinh vật
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHKHTN
Abstract: Luận án TS. Vi sinh vật học -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39623
Appears in Collections:HUS - Dissertations

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét