Thứ Ba, 9 tháng 1, 2018

Pháp luật Việt Nam về xã hội dân sự : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01

Pháp luật Việt Nam về xã hội dân sự : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35425

Title: Pháp luật Việt Nam về xã hội dân sự : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01
Authors: Trần, Nho Thìn, người hướng dẫn
Hà, Huyền My
Keywords: Pháp luật;Xã hội dân sự;Luật dân sự;Việt Nam
Issue Date: 2016
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 101 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Luật hiến pháp và luật hành chính: 60 38 01 02 -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35425
Appears in Collections:USSH - Master Theses

Thứ Hai, 8 tháng 1, 2018

Giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách người Công an nhân dân cho sinh viên Học viện An ninh nhân dân hiện nay: Luận văn ThS. Khoa học chính trị: 603102

Giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách người Công an nhân dân cho sinh viên Học viện An ninh nhân dân hiện nay: Luận văn ThS. Khoa học chính trị: 603102
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60937

Title: Giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách người Công an nhân dân cho sinh viên Học viện An ninh nhân dân hiện nay: Luận văn ThS. Khoa học chính trị: 603102
Authors: Hà, Tiến Linh
Keywords: Tư tưởng;Khía cạnh chính trị
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Abstract: Luận văn hướng đến giải quyết những nhiệm vụ: luận văn phân tích nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách người CAND;luận văn đánh giá thực trạng và nêu các vấn đề mới đặt ra; luận văn phân tích các nhân tố tác động; luận văn đề xuất nội dung và những giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách người CAND giai đoạn hiện nay.
Description: 124 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60937
Appears in Collections:USSH - Master Theses

Hoạt động marketing tại Trung tâm Lưu trữ và thư viện Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy: Luận văn ThS. Thông tin - Thư viện: 603202

Hoạt động marketing tại Trung tâm Lưu trữ và thư viện Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy: Luận văn ThS. Thông tin - Thư viện: 603202
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60941

Title: Hoạt động marketing tại Trung tâm Lưu trữ và thư viện Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy: Luận văn ThS. Thông tin - Thư viện: 603202
Authors: Trần, Thị Thủy
Keywords: Lưu trữ;Thư viện trường đại học và cao đẳng
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Abstract: Luận văn tập trung nghiên cứu lý luận chung về marketing và marketing hỗn hợp trong hoạt động thông tin thư viện. Khảo sát thực trạng marketing hỗn hợp và các yếu tố ảnh hưởng đến marketing tại Trung tâm Lưu trữ và Thư viện Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy. Trên cơ sở đó đưa ra các nhóm giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả hoạt động marketing tại Trung tâm Lưu trữ và Thư viện Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy.
Description: 118 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60941
Appears in Collections:USSH - Master Theses