Thứ Hai, 8 tháng 1, 2018

Giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách người Công an nhân dân cho sinh viên Học viện An ninh nhân dân hiện nay: Luận văn ThS. Khoa học chính trị: 603102

Giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách người Công an nhân dân cho sinh viên Học viện An ninh nhân dân hiện nay: Luận văn ThS. Khoa học chính trị: 603102
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60937

Title: Giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách người Công an nhân dân cho sinh viên Học viện An ninh nhân dân hiện nay: Luận văn ThS. Khoa học chính trị: 603102
Authors: Hà, Tiến Linh
Keywords: Tư tưởng;Khía cạnh chính trị
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Abstract: Luận văn hướng đến giải quyết những nhiệm vụ: luận văn phân tích nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách người CAND;luận văn đánh giá thực trạng và nêu các vấn đề mới đặt ra; luận văn phân tích các nhân tố tác động; luận văn đề xuất nội dung và những giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách người CAND giai đoạn hiện nay.
Description: 124 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60937
Appears in Collections:USSH - Master Theses

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét